banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Володимирецької

районної ради

від 08 грудня 2015 року № 3

зі змінами і доповненнями

від 04 березня 2016 року № 49

від 03 березня 2017 року № 168

від 07 червня 2017 року № 197

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

РАЙОННОЇ   РАДИ

Розділ 1.     ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1.

     Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

 

Стаття 1.2.

     Регламент районної ради (далі Регламент) є документом, обов’язковим для виконання районною радою, який встановлює порядок підготовки, скликання і проведення сесій районної ради, процедуру окремих видів діяльності ради, функції її органів, депутатів та посадових осіб ради. Регламент затверджується не пізніше, як на другій сесії ради.

 

Стаття 1.3.

     Діяльність районної ради базується на принципах:

-          законності;

-          гласності;

-          колегіальності;

-          поєднання місцевих і державних інтересів, а також інтересів територіальних громад.

 

Стаття 1.4.

   1/ Робота районної ради ведеться державною мовою.

   2/ У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Про свій намір виступати іншою мовою промовець завчасно повідомляє головуючого на засіданні в заяві на виступ, якщо бажає, щоб було забезпечено переклад його виступу на українську мову. Виконавчий апарат районної ради забезпечує переклад його виступу на українську мову.

 

Стаття 1.5.

     Засідання районної ради, її президії, постійних та тимчасових комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом, іншими законодавчими актами.

 

Стаття 1.6.

     На засіданні районної ради можуть бути присутніми громадяни за попереднім записом у виконавчому апараті ради, який проводиться не пізніше, ніж за добу до засідання.

 

Стаття 1.7.

     Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.

 

Стаття 1.8.

     1/ На засіданні районної ради та її органів можуть бути присутні за запрошеннями депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, керівники підприємств, установ, представники засобів масової інформації.

     2/ Районна рада не менш як 1/3 голосів депутатів або підписів від складу ради може вимагати присутності на засіданні будь-якого державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування.

     3/ Комісія районної ради або її голова може запросити на засідання районної ради державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, експертів, фахівців, якщо на ньому розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності.

     4/ Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.

 

Стаття 1.9.

     Особи, присутні на засіданні районної ради, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення цими особами порядку за розпорядженням головуючого на засіданні вони можуть бути випроваджені з приміщення, де проходить засідання.

 

Стаття 1.10.

     Під час пленарного засідання районної ради контроль за додержанням Регламенту покладається на головуючого на засіданні та секретаріат сесії.

 

 

РОЗДІЛ 2.   СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ.

Глава І.     Розпорядок роботи

Стаття 2.1.

           1/ Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії районної ради складаються із пленарних засідань районної ради і засідань постійних комісій, що проводяться, як правило, в період між пленарними засіданнями.

2/ Відкриття сесії оголошується головуючим на засіданні на початку першого засідання районної ради, яке проводиться в перший день роботи сесії. Сесії районної ради можуть складатись із декількох пленарних засідань з розгляду затвердженого порядку денного. Питання порядку денного, що залишились не розглянутими в перший день пленарного засідання, розглядаються на наступному пленарному засіданні районної ради. День проведення наступного пленарного засідання   визначається головою районної ради.

 

Глава ІІ.     Порядок скликання першої і чергової

сесій районної ради

Стаття 2.2.

     Першу сесію новообраної ради готує, скликає і веде голова районної територіальної виборчої комісії не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує   повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні.

 

Стаття 2.3.

     Після відкриття сесії, а також після оголошення головуючим про закриття сесії   виконується Державний Гімн України.

 

Стаття 2.4.

 1. Сесії районної ради скликаються головою районної ради.
 2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

 

Стаття 2.5.

     У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради.

У цих випадках сесія скликається:

   -   відповідно до доручення голови районної ради;

   - якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ст. 2.6. цього Регламенту;

   - якщо сесія не скликається в строки, передбачені п. 2 ст. 2.4. цього Регламенту.

 

Стаття 2.6.

     Сесія районної ради може бути також скликана за письмовою пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

 

Стаття 2.7.

           У разі якщо посадові особи, зазначені в п.1 ст.2.4. та 2.5. цього розділу, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у ст.2.6. цього розділу, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як 1/3 складу ради, або постійною комісією ради.

 

Стаття 2.8.

Рішення про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за десять днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд районної ради.

 

Стаття 2.9.

      1/ Сесію відкриває і веде голова районної ради або його заступник.

     2/ У випадку, передбаченому ст. 2.5. цього розділу, сесію відкриває і веде заступник голови районної ради.

     3/ У випадку, передбаченому ст. 2.7. цього розділу, сесію відкриває за дорученням групи депутатів або постійної комісії один з депутатів, що входить до її складу, або голова постійної комісії, з ініціативи якої скликана сесія, а веде сесію за рішенням ради – один з депутатів.

 

Стаття 2.10.

Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Глава ІІІ. Порядок   денний   сесії.

Стаття 2.11

     Проект порядку денного сесії районної ради узгоджується президією районної ради і повідомляється депутатам не пізніше як за сім днів до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках, передбачених   статтею 2.8 даного Регламенту – у день проведення сесії.

 

Стаття 2.12.

     1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше, як за двадцять робочих днів до відкриття чергової сесії – головою районної ради, його заступником, постійними комісіями, депутатами, депутатськими фракціями, групами, головою районної державної адміністрації, а у виняткових   випадках, передбачених статтею 2.8. даного Регламенту, – не пізніше, як за день до сесії.

     2.Проекти рішень з питань, що внесені до проекту порядку денного сесії районної ради попередньо розглядаються на засіданнях профільних постійних комісій не пізніше, як за 5 днів до відкриття сесії. В разі порушення цього терміну питання виключаються з проекту порядку денного сесії.

 

Стаття 2.13.

     1/ Проект порядку денного, сформований відповідно до вимог ст. 2.11, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Питання, по якому скликається сесія районної ради   відповідно до ст.2.6, є питанням порядку денного сесії.

     2/ Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

     3/ Питання включається до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

     4/ Рішення про включення, зміну чи виключення питання із затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

Глава ІV   Робочі органи сесії

Стаття 2.14.

     1. Робочими органами сесії районної ради є:

       - президія у складі голови районної ради та його заступника (або головуючого і його заступника у випадках, що вказані у ст. 2.7 цього розділу);

       - лічильна комісія у складі голови та двох членів.

     2. Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії можуть вноситися головою районної ради, головами постійних комісій, керівниками депутатських фракцій, груп, депутатами.

     3. Вибори лічильної комісії проводяться з числа депутатів відкритим голосуванням за списком або персонально.

     4. Голова районної державної адміністрації під час пленарних засідань районної ради є постійним членом президії сесії.

 

Стаття 2.15.

     До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, що обираються чи затверджуються радою.

 

Стаття 2.16.

     Функції секретаріату сесії виконує виконавчий апарат районної ради        /далі – секретаріат сесії/. Секретаріат сесії організовує ведення протоколів, стенограм сесійних засідань, веде запис депутатів на виступи, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу районної ради під час роботи сесії.

 

Глава V.     Перша сесія районної ради

нового скликання

Стаття 2.17.

Після визнання повноважень депутатів районної ради виконавчий апарат районної ради надсилає депутатам:

 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні";
 • Регламент районної ради попереднього скликання;
 • перелік постійних комісій районної ради

попереднього скликання;

 • список посадових осіб виконавчого апарату районної ради та їх службові телефони;
 • пропозиції депутату щодо визначення його побажання працювати у відповідній комісії районної ради.

 

Стаття 2.18.

 1. 1.Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. 2.Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.
 3. 3.З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.
 4. 4.Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Порядок головування визначається членами тимчасової президії, а у випадку недосягнення згоди – порядок головування членів тимчасової президії визначається депутатами ради шляхом голосування.

       5. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту ради.

   6. Рішення з питання обрання голови районної ради підписує головуючий – депутат районної ради з числа членів тимчасової президії першої сесії ради.

 

Стаття 2.19.

     Рішення з питань обрання голови районної ради, його заступника та утворення і обрання депутатських комісій приймаються після визнання повноважень депутатів відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”.

 

Глава VI. Порядок підготовки проектів рішень

Володимирецької районної ради

Стаття 2.20.

Загальні положення

1).Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2).Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд районної ради, готують ініціатори звернення:

                    постійні комісії;

                    депутати;

                    за дорученням керівництва районної ради, постійних комісій районної ради – відповідні відділи виконавчого апарату районної ради;

                    структурні підрозділи районної державної адміністрації;

                    особи, які мають відповідне право згідно з чинним законодавством України.

 

Стаття 2.21.

Підготовка проектів рішень районної ради

1).Проекти   рішень   готуються   відповідно   до Регламенту районної ради, державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, інших законодавчих та нормативно-правових актів, та згідно з цим Порядком.

2).                                                                                                Проекти рішень ради повинні відповідати вимогам чинного законодавства, бути кваліфіковано підготовлені і містити об'єктивну   оцінку   стану   справ   на   підставі   перевірених   і   документально підтверджених фактів.

В проектах рішень щодо виконання рішень районної ради, законодавчих та нормативно-правових актів зазначається стан їх виконання, вказуються причини із зазначенням посадових осіб, з вини яких незадовільно або не повною мірою виконуються законодавчі акти, рішення ради тощо.

За потребою визначаються конкретні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, із зазначенням термінів їх виконання, виконавців, фінансового забезпечення (при необхідності), а також осіб, які здійснюватимуть контроль за виконанням рішень.

       Проекти рішень районної ради оприлюднюються їх розробниками у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду відповідних проектів рішень на пленарному засіданні районної ради, або подаються у виконавчий апарат районної ради в електронному та паперовому вигляді не пізніше 25 робочих днів до дати розгляду відповідних проектів рішень на пленарному засіданні районної ради для оприлюднення їх на офіційному сайті http://volodrr.rv.ua/ або інформаційному стенді районної ради.

3). Обсяг проекту тексту рішення, як правило, не повинен перевищувати 3 сторінок (без урахування його складових: програм, положень, статутів, додатків тощо).

У разі необхідності разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються ініціаторами звернення (залежно від того, хто готує проект рішення).

Кількість сторінок додатків та інших матеріалів не обмежується.

Назва рішення повинна граматично узгоджуватися та містити короткий виклад змісту документа, має бути максимально короткою і ємною, точно передавати зміст тексту рішення.

Назва рішення повинна формуватися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання: «про що?».

Якщо у рішенні йдеться про кілька питань, назва його може бути узагальненою.

4). Проект складається з двох частин: у першій (констатуючій) вказується обґрунтування або підстава для складання документа, а у другій (постановчій) – перелік заходів із зазначенням термінів виконання, конкретний план дій, завдання, доручення, пропозиції.

Постановча частина викладається у вигляді пунктів, що мають єдину нумерацію арабськими цифрами.

У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядків, що нумеруються відповідно: 2.1., 2.2.1., а також передбачати дію, термін виконання і відповідальних за виконання.

Констатуюча частина рішень, як правило, повинна бути значно меншою, ніж постановча.

5). У випадках, коли рішення готуються на виконання нормативно-правових документів, вони повинні мати посилання на їх дату, номер і найменування.

6). Виконавцями рішень можуть визначатися райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації.

Завдання адресуються не керівникам, а установам, підприємствам, організаціям, управлінням, органам місцевого самоврядування.

Посадова особа вказується як виконавець тоді, коли виконання запропонованої дії покладається особисто на неї.

7). У текстах рішень вживаються повні назви державних   органів,   установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури.

Посади мають повну або загальноскорочену назву. Прізвища у тексті пишуться разом з ініціалами.

8). Останнім пунктом рішення визначається контроль за його виконанням з урахуванням змісту.

9). Рішення підписуються головою ради.
Форма підпису:

Голова ради                                                          (Ініціали, прізвище)

У випадках, передбачених Регламентом районної ради, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли сесію веде заступник голови районної ради або один із депутатів районної ради, рішення підписуються головуючим на сесії.

10). Нижче підпису голови ради в проекті рішення зазначається, ким підготовлений проект рішення, найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище.

Наприклад:

Проект підготовлений управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

Начальник управління                 (підпис)                       (Ініціали, прізвище)

 

Оприлюднено на веб-сайті (інформаційному стенді районної ради)

______________________________________

                              (назва сайту)

   _____ ____________ 20___року.

 

11). У разі порушення вимог щодо підготовки проектів рішень голова районної ради, постійні комісії та/або президія районної ради повертають проект рішення на доопрацювання.

У разі недотримання строків, визначених пунктом 2 цієї статті, оприлюднення проектів рішень, їх розгляд переноситься на наступну сесію районної ради.

Стаття 2.22.

Друкування проектів рішень районної ради

1). Проекти рішень друкуються на бланках формату А4 (210x297) відповідно до інструкції з діловодства в районній раді.

Складання документа на папері іншого формату не дозволяється.

2). Текст проекту рішення розміщується на бланку і друкується відповідно до вимог уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.

Стаття 2.23.

Погодження проектів рішень районної ради

1). Проекти рішень підлягають обов'язковому погодженню із причетними до їх виконання особами.

Головний розробник самостійно визначає причетних до виконання осіб, виходячи із змісту основних положень проекту рішення.

В усіх випадках, коли в проектах рішень містяться завдання чи доручення певним виконавцям, необхідно  завчасно довести до їх відома проект рішення, з метою отримання пропозицій, зауважень, рекомендацій тощо. Пропозиції, зауваження, рекомендації до проекту рішення подаються головному розробнику у строки, що не перевищують 5 календарних днів.

2). Погодження проекту рішення проводиться до початку засідань постійних комісій районної ради головним розробником з установами, організаціями і службовими особами, які мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проекті. При цьомузазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект рішення, а також дата візування.

Голови постійних комісій та керівництво районної ради візують проекти рішень після засідань постійних комісій та/або президії районної ради.

Відповідальність за зміст проекту рішення в однаковій мірі несуть всі особи, які його погодили.

3). Погодження проектів рішень оформляється окремим аркушем погодження /або на зворотному боці останнього аркуша першого примірника (оригіналу)/.

     Аркуш погодження оформляється за такою формою:


АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
до рішення Володимирецької районної ради

від «__» __________ 20__ року № __

«Про …………»

(Назва рішення)

 

Рішення підготував:

Найменування посади     (Дата)           (Підпис)               (Ініціали, прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

Найменування посади       (Дата)            (Підпис)          (Ініціали, прізвище)

 

4). У разі наявності розбіжностей щодо проекту рішення, останній погоджується із зауваженнями.

У такому разі в листі погодження робиться відмітка:

«Зауваження і доповнення додаються». (Підпис, дата)

Письмове обґрунтування зауваження, зміни чи доповнення стисло викладається на окремому аркуші, що додається до проекту рішення, та доводиться до відома депутатів районної ради. Якщо виконавцем не погоджено проект рішення та відсутнє обгрунтування зауважень, змін чи доповнень, головним розробником проект рішення спрямовується для подальшого розгляду в установленому порядку.

5).Проекти рішень, що готуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, вносяться на розгляд ради головою районної державної адміністрації. В цьому випадку проекти рішень погоджуються з:

 

- першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків;

-   керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, які мають безпосереднє відношення до питання, що розглядається;

-    виконавцями завдань, визначених проектом.

В районній раді проекти рішень візуються:

-    заступником голови ради;

-    керуючим справами;

-    головами профільних постійних комісій районної ради (відповідно до розподілу функцій та повноважень);

-    начальником організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради;

-    начальником загального відділу виконавчого апарату районної ради.

6). Проекти рішень з фінансових питань обов'язково візуються начальником фінансового управління райдержадміністрації, рішень з питань, пов'язаних з програмами соціально-економічного та культурного розвитку, - начальником відділу економічного розвитку і торгівлі, а рішень, пов'язаних з фінансуванням   виконавчого апарату районної ради, - начальником фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради.

 

Стаття 2.24.

1).Згідно з пунктом 1 статті 2.12 Регламенту районної ради пропозиції до орієнтовного порядку денного сесії з комплектом відповідних документів, розроблених відповідними розпорядниками та оприлюднені на веб-сайті в мережі Інтернет або інформаційному стенді районної ради, погоджені проекти рішень передаються до районної ради не пізніше 20 робочих днів до відкриття сесії з супровідним листом районної державної адміністрації.

Одночасно здається проект рішення на електронному носії інформації. Інформація записується в текстовому редакторі Word з вибором шрифту Arial (розмір шрифту – 13) і формату запису RTF.

Відповідальність за зміст проекту рішення, в тому числі і на електронному носії, несе безпосередній виконавець (хто готував проект рішення).

2).  Безпосередній виконавець одночасно з проектом рішення подає перелік установ, організацій, підприємств, яким необхідно надіслати відповідне рішення.

3). Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше строку, встановленого статтею 2.12 Регламенту Володимирецької районної ради сьомого скликання, або внесені на засіданні ради, виносяться на розгляд наступної чергової сесії районної ради.

       4). Організаційно-правовий відділ виконавчого апарату районної ради визначає кількість екземплярів проектів рішень, що необхідно розіслати депутатам та іншим зацікавленим особам, та спільно із загальним відділом виконавчого апарату районної ради забезпечують подальше тиражування і розсилку у терміни, визначені Регламентом районної ради. На вимогу депутатів, депутатських фракцій проекти рішень надаються в електронному варіанті.

 

Стаття 2.25.

Оформлення додатків до рішень районної ради

1). У ряді випадків рішення ради можуть мати додатки, в яких конкретизується зміст окремих пунктів. Додатки можуть бути у вигляді цифрових таблиць, що уточнюють зміст рішення, або вживаються як документ, що носить самостійний характер (положення, правила, статути тощо).

2). Коли рішенням затверджуються додатки, вживаються такі форми:

2.1). Якщо один додаток: „Забезпечити виконання заходів .... згідно з додатком". „Затвердити заходи щодо підготовки .... (додаються)".

2.2). Якщо декілька додатків:

„Затвердити постійно діючу комісію згідно з додатком 1".
„Затвердити........... згідно з додатком 2".

2.3) Затвердити постійно діючу комісію (додаток 1)".
„затвердити........... (додаток 2)".

3). Кожен додаток повинен мати відмітку з посиланням на рішення, яким він затверджений, його дату та номер. Відмітку роблять в верхньому правому куті першого аркуша.

Наприклад:

                                          Додаток 1

до рішення Володимирецької районної ради

24.05.2007  № ____

Якщо документ (програма, положення, заходи, правила) затверджується рішенням, то використовується гриф затвердження. Гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок), назви, дати та номера затверджуваного документа у називному відмінку.

Наприклад:

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                         Рішення Володимирецької районної ради

                                                          18.06.2012   № 245

Оформлений у вигляді додатків склад комісій, оргкомітетів, робочих груп тощо оформляється за алфавітним порядком прізвищ, запропонованих до їх складу осіб, із зазначенням імен, по батькові, посад за основним місцем роботи. Керівництво таких органів перераховується на початку списку із зазначенням та у порядку важливості відведених їм функцій.

Якщо до складу зазначених органів запропоновані особи, які не є працівниками органів місцевого самоврядування чи органів державної влади, то обов'язкове зазначення їхньої згоди брати участь у роботі органу.

4). Проекти додатків до проекту рішення візуються керівником структурного підрозділу районноїдержавної адміністрації чи структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради, що готує проект.

Додатки до рішення згідно з Регламентом районної ради підписуються заступником голови районної ради.

5). У додатках, як і в текстах рішень, вживаються лише загальноприйняті скорочення.

 

Стаття 2.26.

 

Порядок підготовки питань щодо звітів районної державної   адміністрації,   які виносяться на розгляд ради

1). Звіти районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень, цільових програм, бюджету та з інших питань розглядаються районноїрадою відповідно до Регламенту районної ради, а також на виконання рішень ради або вимогу депутатів, постійних комісій чи сесії.

2). Районна   державна   адміністрація,   її структурні підрозділи   забезпечують подання звітів, відповідних проектів рішень, необхідних інформаційних та допоміжних матеріалів до них в терміни, визначені Регламентом районної ради.

3). Подані звіти попередньо розглядаються головою районної ради, заступником голови ради та направляються на розгляд профільних постійних комісій.

4). Профільні постійні комісії районної ради розглядають на своїх засіданнях звіти районної державної адміністрації, готують та приймають відповідні висновки і рекомендації, розробляють проекти рішень щодо звітів райдержадміністрації.

5). З метою розробки проектів рішень районної ради з цих питань профільні постійні комісії можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, посадових осіб виконавчого апарату районної ради, районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, інших органів виконавчого влади та органів місцевого самоврядування.

6). Проекти рішень щодо звітів районної державної адміністрації візуються першим заступником голови райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, заступником голови ради,   керуючим справами, головами профільних постійних комісій,   начальником організаційно-правового відділу виконавчого апарату ради, начальником загального відділу виконавчого апарату районної ради, іншими посадовими особами, що брали участь у їх підготовці.

7). Разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали, які дають об'єктивну оцінку стану справ: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації,вказуються причини із зазначенням посадових осіб, з вини яких незадовільно або не повною мірою виконуються законодавчі акти, рішення ради, тощо.

8).  Проекти рішень ради щодо звітів райдержадміністрації надсилаються або роздаються депутатам не пізніше дня проведення засідання постійних комісій ради, на яких попередньо розглядаються питання, що вносяться на розгляд сесії районної ради.

9). Проекти рішень щодо звітів районної державної адміністрації попередньо розглядаються постійними комісіями ради, депутатськими фракціями, президією районної ради та вносяться на розгляд сесії ради.

 

Стаття 2.27.

 

Підготовка проектів рішень постійними комісіями та депутатами районної ради

1). Постійні комісії та депутати районної ради розробляють та готують проекти рішень ради з питань, що належать до відання ради.

2). З питань розробки та підготовки проектів рішень ради постійні комісії, депутати районної ради можуть залучати посадових осіб виконавчого апарату районноїради, районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3). Проекти рішень районної ради, що розробляються та готуються постійними комісіями, депутатами районної ради візуються заступником голови районної ради, керуючим справами, начальником організаційно-правового відділу, начальником загального відділу, посадовими особами, що брали участь у їх підготовці, а також виконавцями, яким у проекті рішення встановлюються певні завдання або доручення.

При наявності розбіжностей щодо проекту рішення виконавець повинен завізувати проект із зауваженнями та доповненнями, зміст яких доводиться до відома депутатів районної ради.

4). У разі необхідності разом з проектом готуються додаткові матеріали, які підписуються головою (головами) постійної комісії або депутатами районної ради, що готують відповідний проект рішення.

5). Відповідні проекти рішень районної ради обов'язково попередньо розглядаються на засіданнях профільних комісій ради, які приймають висновки або рекомендації щодо доцільності внесення таких проектів рішень на розгляд ради.

6). Проекти рішень районної ради, що розробляються та готуються постійними комісіями, депутатами ради попередньо розглядаютьсявсіма постійними комісіями ради, президією ради та вносяться на розгляд сесії районної ради.

 

Стаття 2.28.

Доопрацювання рішень ради

1). Рішення, прийняті на сесії ради, доопрацьовуються виконавчим апаратом районної ради з урахуванням проголосованих пропозицій і зауважень депутатів, постійних комісій, депутатських фракцій, та подаються на підпис голові районної ради не пізніше, як через 5 робочих днів з дня проведення пленарних засідань.

2). Проект рішення, що прийнятий за основу і потребує доопрацювання, з супровідним листом, де вказується на необхідність внести зміни і доповнення, прийняті на пленарному засіданні, повертається виконавчим апаратом районної ради розробнику проекту рішення для врахування зауважень.

3). Після внесення всіх змін та доповнень доопрацьований проект рішення районної ради із супровідним листом розробника (за підписом керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації, начальника відділу виконавчого апарату районної ради, голови постійної комісії, депутатом районної ради (залежно від того, хто готував проект рішення), в якому зазначено про остаточне доопрацювання, подається до організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради. Одночасно подається доопрацьований варіант рішення на електронному носії. Доопрацьований проект рішення підлягає повторному погодженню.

 

Стаття 2.29.

 

Реєстрація рішень, тиражування, доведення до виконавців

1). Рішення після його підписання реєструється керуючим справами виконавчого апарату районної ради в журналі реєстрації рішень районної ради та не пізніше п’яти робочих днів оприлюднюється на веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.

2). Датою рішення районної ради є дата його прийняття сесією. Нумерація рішень районної ради розпочинається з початку відповідного скликання.

3). Відповідно до інструкції з діловодства районної ради у десятиденний термін після підписання необхідна кількість примірників рішень ради направляється  виконавцям та зацікавленим особам. Кожен примірник рішення, що розсилається, завіряється печаткою «Канцелярія».

Оригінали рішень ради, засвідчені гербовою печаткою, разом з оригіналами інших інформаційно-довідкових матеріалів до нього, підшиваються до протоколу сесії і зберігаються у виконавчому апараті районної ради не менше 5 років, після чого передаються на зберігання до державного архіву.

4). Тиражування рішень здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради

5). Копії рішень на запит установ, організацій та приватних осіб видаються з дозволу керівництва районної ради.

 

Стаття 2.30.

 

Порядок погодження проектів рішень районної ради з територіальним відділенням Антимонопольного комітету України

Проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема, щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, концентрація у випадках, передбачених законом, погоджуються з Антимонопольним комітетом України в порядку, встановленому Положенням про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання.

Погодженню підлягають рішення з таких питань:

затвердження концепцій комплексних програм стосовно розвитку галузей, регіонів, окремих секторів економіки;

затвердження галузевих та регіональних програм ринкових перетворень, демонополізації економіки, підтримки підприємництва, залучення іноземних інвестицій, місцевих програм приватизації тощо;

визначення або уточнення функцій і повноважень асоціацій, концернів, міжгалузевих, регіональних та інших об’єднань підприємств, місцевих органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів щодо суб’єктів господарювання;

реструктуризації управління у відповідних галузях народного господарства або економікою регіонів;

регулювання підприємницької діяльності, зокрема, встановлення обмежень на провадження окремих її видів, в тому числі шляхом прийняття правил та умов ліцензування тощо;

приватизації, корпоратизації, оренди, управління і розпорядження майном, створення холдингових компаній, фінансових посередників тощо, у випадках передбачених законодавством;

централізованого розподілу товарів, зобов’язання суб’єктів господарювання до пріоритетного укладання договорів, першочергового постачання товарів певному колу споживачів, встановлення заборон на міжрегіональну реалізацію товарів, інших обмежень прав суб’єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів;

надання, обмеження або скасування податкових або інших пільг, дотацій і субсидій для суб’єктів господарювання, здійснення санацій;

регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

запровадження обмежень на інвестиції, в тому числі іноземні;

установлення обсягів виробництва або ринку, розподілу ринків з визначенням споживачів та постачальників, застосування інших способів антимонопольного регулювання;

установлення порядку визначення цін і тарифів, граничних нормативів рентабельності для об’єктів антимонопольного регулювання;

інші рішення, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення на відповідних ринках.

            Проекти рішення для погодження надсилаються до Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з супровідним листом за підписом голови ради або його заступника, проекти рішень можуть надсилатися засобами електронного зв’язку. До рішення може бути додана пояснювальна записка з його обґрунтуванням. На звороті супровідного листа вказується прізвище і номер телефону працівника, відповідального за розробку рішення.

Внесений на погодження проект рішення розглядається Рівненським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України протягом 10 днів, якщо законодавчим актом чи рішенням Уряду не встановлено інший термін для погодження окремих питань.

Якщо для об’єктивної оцінки рішення необхідні аналітичні або інші дані, вони письмово запитуються головою відділення із зазначенням терміну їх подання. При цьому час на одержання відповіді на запит не зараховується в строк погодження.

У разі необхідності відділення може провести додаткове вивчення (експертизу) наслідків прийняття рішення, що погоджується. В цьому разі термін погодження рішення продовжується головою відділення на 10 днів, про що письмово повідомляється розробник рішення.

Погодження проектів рішень районної ради здійснює голова Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Погодження проектів рішень здійснюється грифом «Погоджено», який розміщують з лівого боку сторінки нижче реквізиту «Підпис» або на окремому аркуші погодження. У грифі погодження вказується посада особи, яка погоджує рішення, особистий підпис, його розшифровка і дата.

При наявності зауважень рішення не погоджується. Зауваження відділення повідомляються в письмовій формі з відповідною аргументацією. З ініціативи розробника проекту рішення може бути проведено обговорення зауважень з метою узгодження розбіжностей.

У випадку незгоди з висновками голови відділення, районна рада може звернутися до Голови Антимонопольного Комітету України про перегляд зауважень до рішення.

 

РОЗДІЛ 3. ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ РАДИ

Глава 1     Ведення пленарних засідань

Стаття 3.1.

     Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада більшістю голосів від загального складу може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

Стаття 3.2.

     Засідання районної ради проводиться згідно з планом роботи, затвердженим на попередньому засіданні ради.

 

Стаття 3.3.

     Рішення районної ради /крім процедурних/ приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання районної ради, за винятком випадків, встановлених   цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

 

Стаття 3.4.

     1/ Засідання районної ради відкриває, веде і закриває голова районної ради, або його заступник чи інші особи згідно п.3 ст. 2.9. цього Регламенту.

     2/ На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого на засіданні, ведення засідання доручається заступнику голови ради, або одному з депутатів за дорученням ради.

 

Глава ІІ. Обов'язки та права   головуючого

на засіданні

Стаття 3.5.

     Головуючий на пленарному засіданні районної ради :

       - відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

       - вносить на обговорення проекти рішень, інших документів районної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;

       - організовує розгляд питань;

       - оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

       - надає слово для доповіді /співдоповіді/, виступу, оголошує наступного промовця;

       - створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

       - ставить питання на голосування, оголошує його результати;

       - забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

       - робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

       - вживає заходи до підтримання порядку на засіданні;

       - має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;

       - здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 

Стаття 3.6.

     Під час засідання районної ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

 

Стаття 3.7.

     Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право:

     - в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

     - проводити сигнальне голосування згідно із ст.3.8 ;

     - ставити запитання;

     - скликати погоджувальну раду депутатських фракцій, груп.

Стаття 3.8.

            1/ Для визначення критеріїв організації й прогнозування ходу засідання ради та розгляду питань головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати кількість депутатів, які її не підтримують.

           2/ Сигнальне голосування проводиться без обговорення. Головуючий на засіданні та заступник в сигнальному голосуванні участі не беруть.

           3/ Проведення сигнального голосування не виключає можливості прийняття рішення з того ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

 

Глава ІІІ. Порядок відкриття засідання

районної ради.

Стаття 3.9.

     1. Засідання районної ради відкривається і проводиться, якщо на ньому присутня кількість депутатів, зазначена в ст. 2.10 Регламенту.

     2. Реєстрація депутатів проводиться перед початком кожного засідання. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання.

     3. Реєстрацію депутатів перед початком засідання, а також реєстрацію у випадку виїзних засідань здійснює виконавчий апарат районної ради.

     4. У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов’язаний зробити це через секретаріат. Секретаріат сесії передає дані про додаткову реєстрацію депутатів головуючому. В протилежному випадку вважається, що депутат участі у голосуванні не бере.

 

Стаття 3.10.

     На початку кожного засідання головуючий повідомляє районну раду про кількість депутатів, присутніх на засіданні, про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

 

Стаття 3.11.

     Якщо відкриття засідання неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає на одну годину або переносить засідання на визначений радою день /ст. 3.22./ або переходить до розгляду питання, зазначеного в ст. 3.22.

 

Стаття 3.12.

     На початку першого засідання кожного робочого дня головуючий на засіданні оголошує порядок денний на весь день. Питання розглядається в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

 

Стаття 3.13.

     Питання, які не розглянуті на поточному засіданні, підлягають розгляду на наступному засіданні, про що головуючий повідомляє депутатів перед закриттям засідання.

 

Стаття 3.14.

     Якщо день, час і порядок денний наступного засідання районної ради не були оголошені або змінилися, голова районної ради повідомляє про це кожного депутата письмово або через засоби масової інформації.

 

Стаття 3.15.

     1/ Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

     2/ Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникнуть заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається районною радою без обговорення 1/3 голосів депутатів від загального складу ради.

 

Глава ІV Прийняття   рішень.

Стаття 3.16.

       Рішення районної ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення на засіданні допускається лише у випадках, передбачених Регламентом.

 

Стаття 3.17.

     Рішення районної ради може прийматися без обговорення на засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.

 

Стаття 3.18.

     Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних комісіях ради з послідуючим розглядом та узгодженням на президії районної ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 3.19.

     Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

 

Стаття 3.20.

     Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими і повторно на голосування не ставляться. Таке відхилення проекту рішення, пропозиції з якого заносяться до протоколу засідання ради. Відхилені пропозиції, проект рішення доопрацьовуються і вносяться на розгляд наступної сесії.

 

Стаття 3.21.

     Рішення /крім процедурного або зазначеного в цьому Регламенті окремо/ вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення на засіданні за них проголосувала більшість від загального складу ради.

 

Стаття 3.22.

     Рішення про застосування заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та їх органів, а також про перенесення дати чи часу засідання приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

 

Стаття 3.23.

     Рішення з процедурних питань приймається однією третиною голосів депутатів від загального складу районної ради за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 3.24.

     Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення у випадках, зазначених у Регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, а також зазначені у Регламенті як процедурні. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 3.25.

1.Протокольні доручення районної ради з питань, порушених депутатами районної ради на пленарних засіданнях і підтриманих районною радою, доручення головуючого на пленарному засіданні за заявами депутатів районної ради оформляє виконавчий апарат ради та подає на підпис керівництву районної ради.

2.Підписані протокольні доручення реєструються і тиражуються у необхідній кількості виконавчим апаратом районної ради для відправлення адресатам.

3.Про стан виконання доручень інформація надається керівництву та депутатам районної ради.

 

Стаття 3.26.

     1/ Рішення районної ради приймаються поіменним голосуванням шляхом поіменного опитування кожного депутата і фіксації лічильною комісією сесії результатів цього голосування /“за”, “проти”, “утримався”, “не взяв участі в голосуванні”/ чи таємним голосуванням шляхом заповнення і подачі бюлетенів.

     2/ Спосіб голосування про персональні обрання, призначення, затвердження на посади, або відкликання чи усунення з посади визначається радою. Визначення способу голосування є процедурним питанням.


Стаття 3.27.

     1/ Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

     2/ Підрахунок голосів депутатів під час проведення відкритого поіменного голосування здійснюється лічильною комісією, обраною депутатами на початку пленарного засідання, у складі трьох чоловік. Члени лічильної комісії обирають зі свого складу голову комісії.

     3/ Голова лічильної комісії проводить голосування за списком обраних депутатів, підготовленим виконавчим апаратом ради. Він оголошує прізвище депутата в алфавітному порядку, депутат висловлює волевиявлення словами «за», «проти», «утримався», «не беру участі в голосуванні». Результати голосування заносять до списку. По завершенні розгляду питання лічильна комісія підраховує, а голова оголошує результати голосування та прийняте рішення. Після оголошення результатів голосування усі члени лічильної комісії підписують списки і вони долучаються до протоколу засідання сесії як його невід’ємна частина.

4/ Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради вони розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.

5/ З інших питань проведення пленарного засідання ради /в тому числі процедурних/ волевиявлення депутатів з’ясовується відкритим голосуванням, яке проводиться шляхом підняття рук депутатами, а підрахунок голосів здійснюється та оголошується лічильною комісією, обраною депутатами на початку пленарного засідання.

 

Стаття 3.28.

                           1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення в районній газеті «Володимирецький вісник» або на сайті районної ради, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

2. Районна рада не може приймати рішень, інших актів, які суперечать Конституції України, чинним законам.

            3. Рішення, прийняті районною радою, підписуються головою ради, а додатки до них – заступником голови районної ради.

 

Глава V     Порядок   надання   слова

Стаття 3.29.

     1/ Час, який надається для доповіді, не може перевищувати 1 години, для співдоповіді – 20 хвилин, для заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 7 хвилин; для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у різному – до 5 хвилин, для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій – до 3 хвилин.

     2/ У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості присутніх депутатів продовжити йому час для виступу.

     3/ Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, головуючий може звернутися до промовця скоротити або закінчити виступ.

 

Стаття 3.30.

     Районна рада може визначати загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступу депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

 

Стаття 3.31.

     Якщо визначеного часу для обговорення недостатньо, районна рада може прийняти без обговорення процедурне рішення про збільшення часу.

 

Стаття 3.32.

     Для організації обговорення окремих питань порядку денного за зверненням головуючого на засіданні або на пропозицію, підтриману більшістю депутатів, присутніх на засіданні,   може бути встановлений сумарний час для виступу представників кожної депутатської фракції, групи в межах 10-15 хвилин. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

 

Стаття 3.33.

     1/ Заява про надання слова для виступу на пленарному засіданні подається в письмовій або усній формі на ім’я головуючого після затвердження порядку денного сесії і реєструється секретаріатом.

     2/ Головуючий на засіданні може дати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникає потреба.

 

Стаття 3.34.

     1/ Кожна з депутатських фракцій, груп має гарантоване право на постановку запитання доповідачу /співдоповідачу/, а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

     2/ Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.

 

Стаття 3.35.

     1/ На засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова.

     Головуючий за погодженням з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих.

     2/ Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів не надається.

 

Стаття 3.36.

     1/ Депутат у будь-який час може відмовитись від свого запису на виступ. Він може передавати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово секретаріат сесії, або усно в ході засідання.

     2/ У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова, якщо попередньо не передав свого права на виступ згідно з п.1 цієї статті.

 

Стаття 3.37.

     1/ Промовець повинен виступити тільки з того питання, з якого йому надано слово.

     2/ Депутат може виступити на засіданні з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

     3/ Запитання доповідачам або співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формуються коротко й чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам та представникам зареєстрованих фракцій, груп по черзі на засадах рівності. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

Стаття 3.38.

     1/ Доповіді, співдоповіді, виступи не в скороченому обговоренні, запити, виголошуються з трибуни.

     2/ За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

     3/ Якщо список виступаючих вичерпано або ніхто не подав заяву про надання слова, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення.

      4/ Тексти виступів депутатів, які не змогли проголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стенографічного звіту засідання, якщо вони подаються у письмовій формі до секретаріату сесії відразу ж після закінчення засідання.

 

Стаття 3.39.

     1/ Під час обговорення будь-якого питання до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат або уповноважений від депутатської фракції, групи може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні, перенесення розгляду питання або про закриття сесії. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

     2/ За мотивованим зверненням уповноваженого представника зареєстрованої депутатської фракції, групи головуючий на засіданні може оголосити перерву в засіданні на 30 хвилин, або на менший час, якщо на це погодиться фракція, група, яка звернулася.

 

Глава VІ.   Внесення пропозицій, поправок

 

Стаття 3.40.

     1/ Пропозиції, додаткові пункти до проектів рішень, інших документів, що вносяться на голосування, можуть подаватись як у письмовій формі за підписом депутата, так і в усній в такій редакції, щоб вони давали однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати.

     2/ Поправкою вважається пропозиція, що доповнює або змінює іншу пропозицію.

Глава VІІ.     Порядок   голосування   пропозицій

 

Стаття 3.41.

     1/ Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

     2/ Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом іншого питання.

     3/ Ні за яких обставин голосування не відокремлюється в часі від оголошення на засіданні головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування.

 

Стаття 3.42.

     1/ Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

     2/ Головуючий на засіданні погоджує з присутніми на засіданні депутатами початок голосування, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або з цих питань від депутатів надійшли   пропозиції.

 

Стаття 3.43.

     1/ На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли в установленому цим Регламентом порядку.

     2/ Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і ставить на голосування.

     3/ Головуючий може на засіданні відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано не чітко або не стосується обговорюваного питання чи суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює відхилений радою текст.

     4/ Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні /в ході розгляду одного і того ж питання порядку денного/ на голосування не ставляться.

 

Стаття 3.44.

     1/ У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну /альтернативні пропозиції/, рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Решта пропозицій на голосування не ставляться, якщо більшістю голосів депутатів обрана одна з пропозицій. За наявності альтернативних пропозицій голосування про вилучення в цілому будь-якої з них не здійснюється.

     2/ Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, погоджена між усіма депутатськими фракціями, групами, вона ставиться на голосування першою.

 

Стаття 3.45.

     Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування спочатку ставиться текст пропозиції.

 

Стаття 3.46.

     1/ Текст пропозицій та поправок, що будуть ставитись на голосування, повинен оголошуватися головуючим на засіданні, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

     2/ Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою або за її дорученням, постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним чи підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані їх розглянути у строки, встановлені радою, і проінформувати раду про вжиті заходи.

     3/ Перед кожним голосуванням головуючий формує текст питання, що буде ставитись на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

     4/ Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

Стаття 3.47.

     1/ Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

     2/ У разі порушення процедури голосування або виникненні перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування.

 

Глава VІІІ   Таємне   голосування

Стаття 3.48.

     1/ Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія з числа депутатів в кількості 5-ти чоловік на чолі з головою комісії.

     2/ Пропозиції щодо персонального складу вносяться головами постійних комісій, керівниками депутатських фракцій, груп, депутатами. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, що обираються, призначаються чи затверджуються радою.

     3/ На вимогу депутатської фракції, групи, яка становить не менше п’ятої частини складу ради, є обов’язковим включення запропонованої кандидатури у склад комісії.

     4/ Організацію таємного голосування та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Про порядок проведення таємного голосування лічильна комісія доводить до відома всіх депутатів.

     5/ Лічильна комісія перед початком голосування готує список депутатів, організовує виготовлення бюлетенів, перевіряє наявність кабін для голосування, опечатує скриньку для таємного голосування, забезпечує умови для повного додержання таємності голосування.

     6/ Кожному депутату членами лічильної комісії видається один бюлетень за списком депутатів після пред’явлення посвідчення депутата районної ради.

     У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування ставиться підпис депутата. На звороті кожного бюлетеня ставиться печатка ради і підпис голови лічильної комісії /усіх членів лічильної комісії/.

     Заповнення бюлетенів проводиться депутатом у кабіні для таємного голосування.

     Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньку для таємного голосування і підраховує голоси.

     7/ Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в якому залишено дві і більше кандидатури, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

     8/ Кандидат вважається обраним, призначеним чи затвердженим, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів від загального складу ради.

     9/ Якщо в бюлетень для таємного голосування внесено більше двох кандидатур і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів. Якщо жоден із двох кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, то вони мають права висувати свої кандидатури на цю ж посаду повторно, але не більше двох разів.

     10/ У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування за процедурним рішенням районної ради проводиться повторне голосування.

     11/ Про результати таємного голосування бюлетенями лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени комісії. Якщо член комісії відмовляється від підпису, то йому надається можливість висловити свою позицію перед радою. Протокол лічильної комісії про результати голосування затверджується радою відкритим нефіксованим голосуванням.

 

Глава ІХ.   Дисципліна та етика   пленарних засідань.

Стаття 3.49.

     1/ На засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість   таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.

     2/ Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми засідання.

     3/ Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні.

 

Стаття 3.50.

     Якщо депутат вважає, що промовець невірно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу, або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

 

Стаття 3.51.

     1/ Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають виконанню або сприйманню виступу /вигуками, оплесками, вставанням тощо/.

     2/ Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не було пов’язано з застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 3.52.

     Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджує його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня, головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеного без обговорення шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги.

 

Стаття 3.53.

     У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання, головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

 

Глава Х.   Протокол, стенографічний   звіт.

Стаття 3.54.

     Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради. У протоколі засідання районної ради зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд; прізвище головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення. Протокол сесії районної ради підписується головуючим на засіданні ради. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

 

Стаття 3.55.

До протоколу сесії районної ради додаються:

     - дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

     - результати поіменного голосування;

     - тексти невиголошених виступів депутатів, подані в секретаріат;

     - доповіді;

     - окремі думки депутатів та їх фракцій, груп щодо прийнятих рішень;

     - письмові запити депутатів і відповіді на них, якщо вони не поширювалися серед депутатів.

 

Стаття 3.56.

     1/ Протокол засідання районної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень районною радою.

     2/ Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

РОЗДІЛ 4.   ДЕПУТАТИ РАЙОННОЇ РАДИ, ПОСАДОВІ

ОСОБИ І ОРГАНИ РАЙОННОЇ РАДИ

Глава І       Депутати районної ради.

Стаття 4.1.

     Порядок діяльності депутата в районній раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад ”, цим Регламентом та іншими законодавчими актами.

 

Стаття 4.2.

     Повноваження депутата районної ради починаються з дня відкриття першої сесії районної ради з моменту офіційного оголошення районною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчується в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

 

Стаття 4.3.

     Депутатам після визнання районною виборчою комісією їх повноважень видається посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак. Депутати носять цей нагрудний знак під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

 

Стаття 4.4.

     Депутат представляє інтереси усіх виборців, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат обов’язково повинен входити до складу однієї з постійних комісій районної ради, крім голови ради та його заступника.

 

Стаття 4.5.

       До діяльності депутата відноситься:

       1/ участь у засіданні районної ради;

       2/ участь у засіданнях постійних чи тимчасових комісій районної ради, робочих чи підготовчих груп;

       3/ виконання доручень районної ради та її органів;

         4/ робота над підготовкою проектів документів та виконання інших депутатських повноважень;

         5/ робота серед виборців.

 

Стаття 4.6.

     Депутат районної ради має право:

         - обирати і бути обраним до органів та на виборні посади районної ради;

         - пропонувати в установленому цим Регламентом порядку питання до розгляду районною радою та її органами;

         - вносити пропозиції та зауваження щодо порядку денного засідання ради, її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

         - вносити в установленому цим Регламентом порядку для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються районною радою, або її органами, поправки до них;

     - висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

     - порушувати питання про недовіру органам, утвореним районною радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;

     - брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

     - вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

     - виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

     - оголошувати на засіданнях ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

     - на забезпечення його радою обладнаним приміщенням із телефоном для прийому виборців;

     - ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної комісії та інших комісій ради, до складу яких його обрано;

     - інші права, визначені Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, цим Регламентом.

 

Стаття 4.7.

     1/ На час сесій,   засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середньомісячного заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок коштів місцевого бюджету.

       2/ Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

       3/ Участь у засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради та її органів є підставою для відкладення депутатом усіх своїх службових справ.

       4/ Депутат може брати участь у перевірках діяльності державних органів, підприємств, установ і організацій за дорученням ради або її органу, а також голови ради. Про результати перевірки депутат доповідає раді, або її органу, або голові ради, за дорученням яких здійснювалася перевірка.

       Рішення про відрядження депутата /за його згодою та за погодженням із керівником за місцем роботи/ для виконання доручень районної ради та її органів приймають: районна рада, голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови ради. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

       5/ Депутат зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі у голосуванні, в т.ч. і в таємному, за винятком випадків, передбачених п. 6 цієї статті та інших обставин, передбачених чинним законодавством.

       6/ Депутат не бере участі в голосуванні, якщо районна рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.

7/ При необхідності одержати інформацію або роз’яснення з того чи іншого питання під час пленарного засідання депутат може звертатися із запитанням до головуючого на засіданні, посадової особи або виступаючого на пленарному засіданні.

 

Стаття 4.8.

     1/ Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

     2/ Не є поважною причиною для відсутності депутата причина, зазначена в статті 3.52.

 

Стаття 4.9.

     1/ Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних засіданнях, повинен, із зазначенням причин, повідомити завчасно про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяття участі у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії у такому ж порядку. В разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає письмові пояснення з цього приводу комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики.

     2/ Дані про відсутність депутатів на засіданні районної ради та її органів без поважних причин та з невідомих причин можуть друкуватися в газеті районної ради після закінчення кожної сесії.

 

Стаття 4.10.

1/ Депутат, який вважає, що інший депутат допустив щодо нього неправильні дії, може звернутися до постійної комісії, в компетенцію якої входить   питання депутатської діяльності та етики.

            2/ Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів /крім документів, що містять таємну та   конфіденційну інформацію/, відповідно до пункту 3.56.

 

Стаття 4.11.

     1/ Депутат районної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

       2/ Звіт депутата районної ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, прийнятті радою та її органами рішення, хід їх виконання, особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців.

       3/ Звіт депутата районної ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

       4/ Депутат районної ради не пізніше, як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через засоби масової інформації або в інший спосіб.

       5/ Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форми власності зобов’язані сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання приміщення, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату районної ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту перед виборцями.

     6/ Депутат районної ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

     7/ Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів районної ради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються за рахунок районного бюджету у межах затверджених на ці цілі видатків.

     8/ Звіти і зустрічі депутатів районної ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

 

Стаття 4.12.

     Депутат районної ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, систематично веде прийом громадян.

 

Стаття 4.13.

     Депутат районної ради користується на території ради правом безплатного проїзду. Порядок та умови безплатного проїзду депутатів визначаються постановою Кабінету Міністрів України.

 

Стаття 4.14.

     1/ Повноваження   депутата   районної ради припиняються достроково у разі:

       - складення повноважень за його особистою заявою;

       - набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

       - визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

       - припинення його громадянства або виїзду на постійне місце проживання за межі України;

       - його смерті.    

       - його відкликання виборцями у встановленому Законом порядку.

     2/ Рада невідкладно інформує відповідно територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

У разі, якщо депутат достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставі і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

 

          Глава ІІ.   Фракції, групи депутатів районної ради.

Депутатські групи.

Стаття 4.15.

     1/ Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

       2/ Депутати районної ради об’єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

       3/ Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

     4/ Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

Порядок утворення депутатських груп

Стаття 4.16.

     1/ Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш, як із п'яти депутатів районної ради.

     2/ Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

     3/ Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

     4/ Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень районної ради.

     5/ Організація діяльності депутатських груп визначається районною радою.

     6/ Діяльність депутатської групи припиняється:

     - у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;

     - у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

     - після закінчення строку, на який депутати районної ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної ради.

       7/ Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

       8/ Інші питання діяльності депутатських груп визначаються цим Регламентом.

 

Депутатські фракції

Стаття 4.17.

     1/ Депутати районної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

2/ Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію, її кількісний склад доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

3/ Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної ради.

       4/ Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються цим Регламентом.

 

Права депутатських груп, фракцій

Стаття 4.18.

     1/ Депутатські фракції, групи попередньо обговорюють кандидатури на посаду голови районної ради і його заступника, голів постійних комісій.

     2/ Депутатські фракції, групи відповідно до цього Регламенту мають право на пропорційне (виходячи з кількості їх членів) представництво в усіх офіційних депутатських делегаціях. Постійні комісії районної ради формуються фракціями, групами за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями, групами.

     3/ Кожна депутатська фракція, група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях районної ради та її органів.

     4/ Депутатська фракція, група має право на виступ свого представника після припинення обговорення на засіданні ради та її органів, якщо слово їм ще не надавалося і голосування з даного питання не розпочалося.

     5/ Депутати і депутатські фракції, групи мають право вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом для депутатських фракцій, груп.

     6/ Депутатські фракції, групи проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської фракції, групи може бути проведено закрите засідання.

     7/ Керівник депутатської фракції, групи може в письмовій формі доручити на період його відсутності виконання закріплених за ним Регламентом районної ради функцій будь-кому з членів відповідної фракції, групи для участі в роботі органів влади.

       8/ Керівники депутатських фракцій, груп (від кожної по одному) утворюють погоджувальну раду депутатських фракцій, груп, яка є органом дорадчого, погоджувального характеру. Погоджувальна рада може вносити пропозиції з питань порядку денного, раціональної організації і планування роботи районної ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі районної ради та її органів.

9/ Погоджувальна рада збирається на засідання за своєю ініціативою або за пропозицією голови районної ради, його заступника, президії ради, обраного районною радою головуючого для окремого засідання.

       10/ Засідання погоджувальної ради проводяться відкрито і гласно. Закриті засідання погоджувальної ради проводяться як виняток за одноголосним рішенням її членів. На засіданнях погоджувальної ради ведеться протокол, примірник якого передається до виконавчого апарату районної ради. Погоджувальна рада не приймає рішень, обов’язкових до виконання. Пропозиції погоджувальної ради, внесення яких передбачається цим Регламентом, підписуються керівниками всіх фракцій, груп.

 

Стаття 4.19.

  

1/ Виконавчий апарат районної ради під час проведення засідань депутатських фракцій, груп забезпечує їх приміщенням, закріплює за ними працівників ради для надання допомоги у здійсненні депутатськими фракціями, групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в районній раді, а також надає можливість користуватись необхідним обладнанням, оргтехнікою, зв’язком, тощо.

           2/ За зверненням керівника депутатської фракції, групи виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів районної ради підготовлені нею матеріали про їх діяльність як офіційні документи від депутатської фракції, групи.

 

Глава ІІІ.   Голова   районної   ради

Стаття 4.20.

     1/ Голова ради обирається з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням та здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

     2/ Голова районної ради виконує свої обов’язки до обрання голови районної ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови районної ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

     3/ Голова районної ради працює в раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах / крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час/, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

     4/ У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним районній раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало більше половини депутатів від загального складу районної ради шляхом таємного голосування.

     5/ Питання про звільнення голови районної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

     6/ Голова районної ради:

     - скликає сесії районної ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

       - забезпечує підготовку сесії районної ради з питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, їх оприлюднення, організовує контроль за їх виконанням;

       - представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради; вносить на затвердження районної ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на її утримання;

       - вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради;

       - вносить раді кандидатури для обрання голів постійних комісій;

       - координує діяльність постійних комісій районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання рекомендацій;

       - організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

       - організовує роботу президії районної ради;

       - призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних      

підрозділів виконавчого апарату районної ради;

         - здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради;

         - є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її   виконавчого апарату;

       - підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

         - забезпечує роботу по розгляду звернень громадян;

         - забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

         - представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

     - за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

     - звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

     - вирішує інші питання, доручені йому радою.

     7/ Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

     8/ Голова районної ради і його заступник повинні вести засідання державною мовою.

 

Глава ІV. Заступник голови районної ради

Стаття 4.21.

     1/ Заступник голови районної ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до першої організаційної сесії нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

     2/ Заступник голови районної ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, якщо за його звільнення проголосувало більше половини депутатів від загального складу районної ради шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної ради.

     3/ Заступник голови районної ради в разі відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.

       4/ Заступник голови районної ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою /діяльністю/, встановлені Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ для голови районної ради.

                      

                         Глава V. Президія   районної   ради

Стаття 4.22.

   1/ Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

       2/ До складу президії районної ради входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

       3/ Президія районної ради діє на основі Положення про президію, що затверджується радою.  

            

            Глава VI.   Виконавчий апарат районної ради.

Стаття 4.23.

     1/ Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою     повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, цим Регламентом та   іншими законами.

       2/ Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами і посадовими особами місцевого самоврядування, сприяє акредитованим працівникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, заздалегідь повідомляє їх про час проведення засідань, прес-конференцій, надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою районної ради.

У визначені законодавством строки оприлюднює та надає інформацію про діяльність районної ради та її органів, прийняті районною радою рішення, інші акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних).

       3/ Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

       4/ Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

      

                           Глава VІІ.   Постійні   комісії районної ради

 

Стаття 4.24.

     Повноваження постійних комісій районної ради визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні “, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії.

 

Стаття 4.25.

     1/ Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого органу.

     2/ Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

       3/ До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

       4/ Постійні комісії за дорученням районної ради, її голови, заступника голови ради або за власною ініціативою розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

       5/ Постійні комісії районної ради за дорученням ради, її голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

       6/ Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

       7/ Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та порядку, визначеному законом, мають право отримати від керівників підприємств, установ та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

       8/ Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами; організовує роботу по реалізації висновків і рекомендації комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

     9/ Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

     10/ За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протокол засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії

       11/ Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

       12/ Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості і спеціалістів.

       Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

       13/ На кожному засіданні ведеться протокол. У протоколі вказується номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, список присутніх членів комісії і запрошених, порядок денний засідання, суть обговорення, результати голосування з питань порядку денного, прийняті рішення, рекомендації, висновки. До протоколу додаються довідки, особлива думка членів комісії, що голосували проти або утримались від голосування.

       14/ Члени постійної комісії зобов’язані брати участь у роботі постійної комісії, робочих групах, у розробці проектів рішень, готувати висновки і рекомендації для розгляду на засіданні комісії, виконувати інші доручення комісії, сприяти проведенню в життя прийнятих нею рішень, здійснювати контроль за їх виконанням.

       15/ Члени постійної комісії мають право: вносити пропозиції на розгляд на засіданні комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, рекомендацій, пропозицій, висновків, викласти свою окрему думку, як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комісії.

       16/ Організаційно-технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує виконавчий апарат районної ради.

       17/ Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

       18/ Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

       19/ Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

 

Глава VIII.   Тимчасові   контрольні   комісії.

Стаття 4.26.

     1/ Тимчасові контрольні комісії районної ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю за конкретно-визначеними радою питаннями, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд районної ради.

     2/ Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

     3/ Засідання тимчасових контрольних комісій районної ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

     4/ Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень районної ради, яка створила комісію.

       5/ Робота тимчасових комісій ради забезпечується, як і робота постійних комісій ради, виконавчим апаратом ради та регулюється Положенням про тимчасові комісії районної ради, яке затверджується радою.

 

Глава ІХ.     Рішення районної ради.

Стаття 4.27.

       Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

       1/ Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні акти та інші акти у формі рішень.

       2/ Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та іншими законами.

       3/ Рішення районної ради приймається відкритимпоіменнимабо таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством і цим Регламентом.

       4/ Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

 

Глава Х.   Здійснення   районною радою та її органами

контрольних функцій і повноважень

Стаття 4.28.

     1/ Районна рада відповідно до встановлених повноважень безпосередньо або через свої органи забезпечує виконання Конституції та Законів України, здійснює контроль за реалізацією прийнятих рішень, загальнорайонних програм і бюджету та інших питань, які входять в її компетенцію.

       2/ Районна рада систематично заслуховує на своїх засіданнях інформації про хід виконання рішень ради, звіти постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлення депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.

       3/ Свої контрольні функції постійні комісії районної ради здійснюють згідно з цим Регламентом та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Глава ХІ. Розгляд   депутатських  запитів

 

Стаття 4.29.

     1/ Депутат районної ради має право звернутися з запитом до керівників ради та її органів, керівників підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також місцевої державної адміністрації з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

     2/ Запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій формі, він підлягає включенню до порядку денного засідання ради, у випадку, якщо проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради, по запиту може проводитись обговорення.

     3/ Голова районної ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

     4/ Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

     5/ Кожному депутату після оголошення відповіді на депутатський запит повинна бути надана можливість виступити з реплікою,відносно задоволення чи незадоволення цією відповіддю. Час на репліку не повинен перевищувати 3 хвилин.

Глава XIІ. Повноваження районної ради як регуляторного органу.

 

Стаття 4.30

1.   Районна рада є регуляторним органом, який відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” наділений повноваженнями щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності на території району.

2.   Районна рада керується законодавством України про державну регуляторну політику, іншими законами України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері державної регуляторної політики.

Стаття 4.31

1.   Повноваження у здійсненні державної регуляторної політики покладаються на кожну постійну комісію районної ради (далі - відповідальна постійна комісія) у частині, що віднесена законом до компетенції відповідної постійної комісії.

2.   Головною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів є постійна комісія районної ради з питань гуманітарної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді.

Стаття 4.32

1.   Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи районної ради у порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламентом районної ради, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

2.   План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік затверджується районною радою не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

3.   Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет або в інший спосіб, передбачений статтею 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 4.33

1.   З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань до оприлюднення проекту регуляторного акта готується аналіз регуляторного впливу. При цьому обов’язковим є застосування методики підготовки аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, яка затверджена Кабінетом Міністрів України.

2.   Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта (керівником відповідного регуляторного органу, установи чи організації), а в разі, якщо розробником проекту є районна рада – головою районної ради.

Стаття 4.34

1.   У разі внесення на розгляд сесії районної ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

2.   За мотивованим поданням депутата районної ради, постійної комісії районної ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради, головою районної ради в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У цьому випадку аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 зазначеного Закону.

Стаття 4.35

1.   Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

2.   Якщо розробником проекту регуляторного акта є районна рада, то повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації районної ради та/або в інших друкованих засобах масової інформації, визначених районною радою, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет.

3.   Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту. В окремих випадках може здійснюватися повторне оприлюднення проекту регуляторного акта.

Стаття 4.36

1.   Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється районною радою, якщо вона є розробником проекту регуляторного акта, і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

2.   Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду відповідальною постійною комісією районної ради. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

3.   Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

Стаття 4.37

1.   Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2.   Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта в термін до трьох місяців з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

3.   На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

4.   Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до головної постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

Стаття 4.38

1.   Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

-         відсутній аналіз регуляторного впливу;

-         проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган (районна рада, відповідальна постійна комісія) чи посадова особа місцевого самоврядування (голова районної ради, його заступники, голова відповідальної постійної комісії) має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

2.   Регуляторні акти, прийняті районною радою та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації районної ради не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

Стаття 4.39

1.   Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

2.   Рішення районної ради як регуляторного органу про строк, після якого чи до якого починається повторне відстеження результативності регуляторного акта, визначається в самому регуляторному акті або в іншому акті (рішенні районної ради).

3.   Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта забезпечується регуляторним органом, який прийняв цей акт, якщо інше не встановлено законом.

4.   Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.

5.   Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації районної ради та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці цього регуляторного органу в мережі Інтернет.

 

Стаття 4.40

1.   Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом районної ради, а у разі, якщо рішеннями районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано відповідно районній державній адміністрації – районною державною адміністрацією.

2.   Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії районної ради.

3.   Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає головна постійна комісія районної ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

Стаття 4.41

1.   Перегляд регуляторного акта здійснюється:

      на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;

      за ініціативою районної ради, яка прийняла відповідний регуляторний акт;

      в інших випадках, передбачених Конституцією України та іншими законодавчими актами України.

2.   У разі наявності підстав, визначених у частині першій цієї статті, районна рада, яка прийняла відповідний акт, а у випадках, передбачених Конституцією України – інший орган може приймати рішення про зупинення дії регуляторного акта, визнання його неконституційним, про скасування чи про необхідність залишення цього регуляторного акта без змін або про необхідність його перегляду.

3.   Якщо відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” рішення щодо регуляторного акта, визначені в частинах першій та другій цієї статті, приймаються іншим органом, цей орган подає відповідні пропозиції районній раді як регуляторному органу, який прийняв відповідний регуляторний акт.

Стаття 4.42

1.   Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики її виконавчим апаратом.

2.   Щорічні звіти голови районної ради оприлюднюються шляхом їх опублікування в друкованих засобах масової інформації районної ради.

Стаття 4.43

Районна рада публікує у друкованих засобах масової інформації та/або розміщує на своїх офіційних сторінках у мережі Інтернет інформацію про здійснення нею регуляторної діяльності.

Стаття 4.44

Посадові особи місцевого самоврядування, винні у порушенні порядку регуляторної діяльності, встановленого Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.

Заступник голови районної ради                                     В.Савонік